Bardziej niż cokowiek innego przygotowanie się jest kluczem do sukcesu

Henry Ford

Aktywne kobiety z gminy Nakło nad Notecią

 

Zapraszamy mieszkanki gminy Nakło nad Notecią  do udziału w projekcie : „Aktywne kobiety z gminy Nakło nad Notecią” !

 

Firma Training House w okresie od 01.07.2019 roku do 31.10.2021 realizuje projekt aktywizjacji społeczno-zawododowej na terenie gminy Nakło nad Notecią.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru LSR poprzez nabycie nowych umiejętności, nowych kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, a także kompetencji społecznych przez kobiety zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gminy Nakło nad Notecią.

W ramach projektu uczestniczki projektu mają możliwość otrzymania nastepującego wsparcia:

a) spotkanie opracowujące IŚR 

b) doradztwo zawodowe 

c) warsztaty „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”

d) warsztaty „Trening motywacyjny”

e) warsztaty „Trening kreowania własnego wizerunku ”

f) warsztaty „Trening kreowania własnego wizerunku- zajęcia indywidualne”

g) symulacja rozmowy kwalifikacyjnej

h) pośrednictwo pracy

i) kursy zawodowe

j) 5- miesięczne staże zawodowe

k) indywidualne poradnictwo psychologiczne

W ramach projektu uczestniczki będą mogły skorzystać z bezpłatnej stylizacji  w salonie fryzjerskim, otrzymać zestaw kosmetyków oraz stosowny strój do nowej pracy. Dla każdej z Pań przewidziano udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej.

 

Z projektu będzie mogło skorzystać 15 mieszkanek gminy, które spełnią następujące kryteria:

 

KRYTERIA DOSTĘPU DO PROJEKTU :

- osoba pełnoletnia

- zamieszkanie na terenie gminy Nakło nad Notecią

- płeć : kobieta

- nieuczestniczenie w innym projekcie realizowanym w ramach projektu grantowego LGD

- brak zatrudnienia

 

Przynależność do minimum jednej z grup osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (źródło weryfikacji: zaświadczenie z OPS)

b) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

 

KRYTERIA PUNKTOWE:

- wiek od 25-34 lat -  4 punkty premiowe

- niepełnosprawność - 3 punkty premiowe

- bezrobocie długotrwałe (powyżej 6 miesięcy) 2 punkty premiowe

 

W przypadku osób, które nie spełniają kryterium wieku, niepełnosprawności, czy długotrwałego bezrobocia, ale spełniać będą kryteria dostępu do projektu otrzymają 1 punkt.

Uzyskane punkty premiowe będą się sumować przy czym pierwszeństwo będą mieć osoby z większą liczbą punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów punktowych. W przypadku równej ilości punktów o ostatecznym zakwalifikowaniu decyduje kolejność  zgłoszeń.

 

 

UWAGA : rekrutacja uczestniczek do projektu została zakończona !

 

 

 


Biuro projektu: Training House ul. Gimnazjalna 4 ; 89-100 Nakło nad Notecią

 

tel. 519 710 373

e-mail: zapisyprojekt@th-szkolenia.pl

 

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu : 152 063,10 PLN

Dofinansowanie projektu Z UE: 144 439,60 PLN

 

Celem szczegółowym niniejszego projektu jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

Grantobiorca planuje osiągnąć podczas realizacji projektu następujące wskaźniki rezultatu:

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 5 kobiet

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 4 kobiety

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których  wzrosła aktywność społeczna – 9 kobiet

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami  aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 15 kobiet

5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym – 12 kobiet

6. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu – 9 kobiet

7. Wskaźnik efektywności społecznej – 6 kobiet

8. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 4 kobiety

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy